Security Notice: Emerging ransomware “Allcry” cracked by 360. Learn more.

همه در یک بسته بازتعریف شده‌اند

مجموعه‌ای از ابزارها در دستان شما

دانلود رایگان

ابزارها

این مجموعۀ همه کاره از ابزارها، کارهای معمول رایانۀ شخصی شما را انجام می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا رایانۀ شخصی خود را با محافظت از ارتباط اینترنتی و مجزاسازی تهدیدات در وضعیت مناسبی نگه دارید، همچنین آسیب‌پذیری‌ها و فضای دیسک سامانۀ شما را مدیریت می‌کند.