Trợ giúp bạn bè & gia đình
Mọi lúc mọi nơi

 • Google Play

  Android 4.0.3 hoặc cao hơn

 • App Store

  iOS 8.1 hoặc cao hơn

Cập nhật về những gì đang diễn ra

Cập nhật về những gì đang diễn ra

Khắc phục vấn đề của họ từ điện thoại của bạn

Khắc phục vấn đề của họ từ điện thoại của bạn

Gửi lời chúc của bạn tới Bạn bè và Gia đình

Gửi lời chúc của bạn tới Bạn bè và Gia đình

Trợ giúp từ xa cho 360 Total Security từ điện thoại

Offer Assistance

Đề nghị trợ giúp

Tải về ứng dụng 360 Connect
và bắt đầu trợ giúp bạn bè và gia đình

 • Google Play

  Android 4.0.3 hoặc cao hơn

 • App Store

  iOS 8.1 hoặc cao hơn

Get Assistance

Nhận trợ giúp

Mở 360 Connect trong
Hộp công cụ của 360 Total Security

Tải về

Dành cho Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP