Try 16% off 360 Premium now (100% money back within 30 days)

همه در یک بسته بازتعریف شده‌اند

مجموعه‌ای از ابزارها در دستان شما

دانلود رایگان

ابزارها

این مجموعۀ همه کاره از ابزارها، کارهای معمول رایانۀ شخصی شما را انجام می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا رایانۀ شخصی خود را با محافظت از ارتباط اینترنتی و مجزاسازی تهدیدات در وضعیت مناسبی نگه دارید، همچنین آسیب‌پذیری‌ها و فضای دیسک سامانۀ شما را مدیریت می‌کند.