Loader درحال دانلود

دانلود شما به زودی شروع می‌شود. اگر نشد، دانلود را دوباره شروع کنید.
 • Step 1
  1 برنامۀ نصب را باز کنید
  فایل برنامۀ نصب را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک کنید تا باز شود
 • Step 2
  2 بر روی “Install” کلیک کنید
  زبان مورد نظر را انتخاب و برای ادامه بر روی “Install” کلیک کنید
 • Step 3
  3 “Full Check” را اجرا کنید
  بعد از نصب برای اولین بار “Full Check” را اجرا کنید