Lịch sử phiên bản của 360 Total Security for Mac

 • 1.2.6 6 thg 9, 2018
  • Improved: improve Web Shield
 • 1.2.5 29 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu
 • 1.2.4 2 thg 11, 2017
  • Bổ sung: Hỗ trợ macOS High Sierra
 • 1.1.2 1 thg 4, 2015
  • New user interface
  • Cloud-based virus scan